Regulamin

Regulamin

Administratorem danych osobowych jest:

Wabmol

oś.Browarna 3/85

62-700 Turek

nip 668 144 71 41

Regon 192956637

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego spożywczego  pod nazwą https://www.turmarket.com.pl/ znajdującego się pod adresem internetowym https://www.turmarket.com.pl/  oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów www., a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://www.turmarket.com.pl/
Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Każdy Klient dokonujący zakupu bez rejestracji konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może dokonać zakupu wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 1. Postanowienia Ogólne.

1 Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez portal internetowy, niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2 Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników https://www.turmarket.com.pl/ (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta https://www.turmarket.com.pl/, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie www., składania zamówień w https://www.turmarket.com.pl/, oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

3 Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Www. i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4 Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie https://www.turmarket.com.pl/,  pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Składanie zamówienia.

3 W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty https://www.turmarket.com.pl/, wzoru oraz ilości sztuk poprzez „dodanie” ich do koszyka.
4 Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów 
5 Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
6 Po wybraniu produktów przed dokonaniem zamówienia Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, metody dostawy oraz sposobu płatności.
7 Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
8 Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
https://www.turmarket.com.pl/, akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy oraz płatność internetowe 

10 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
11 W przypadku płatności w formie przelewu bankowego, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy https://www.turmarket.com.pl/ w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową.
12 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym https://www.turmarket.com.pl/ wpłaty dotyczącej zamówienia.
13 Www..pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. https://www.turmarket.com.pl/ zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Www..pl podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
14 Do każdego zamówienia https://www.turmarket.com.pl/, wystawia paragon lub faktura vat marżaParagon / faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

III. Realizacja zamówienia.

1 Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Darmowa dostawa obowiązuje jedną próbę doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres w dogodnym dla Klienta terminie. Jeżeli data pierwszej próby dostarczenia towaru ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie klienta tj. nieodebranie przesyłki pomimo awizowanego, ustalonego i potwierdzonego terminu, każda kolejna próba dostarczenia produktu jest płatna 299 zł brutto.
2 Www..pl ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, https://www.turmarket.com.pl/ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Www..pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5 Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Www..pl wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienie, a pozostała
nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez https://www.turmarket.com.pl/wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.

IV. Zwrot towaru oraz gwarancja .turmarket.com.pl/,

Reklamacje

Zawsze przed odbiorem towaru masz możliwość sprawdzenia stanu produktów w obecności dostawcy. Jeśli po wydaniu towaru stwierdzisz, że towar jest niezgodny z umową sprzedaży, możesz złożyć reklamację. W tym celu odeślij do nas towar wraz z dowodem jego zakupu.

Pamiętaj, że w przypadku produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży może być złożona nie później niż 3 dni od dnia realizacji zamówienia.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

O sposobie je rozpatrzenia zostaniesz poinformowany listownie, mailowo lub telefonicznie. Jeśli reklamacje zostanie przyjęta, wszelkie koszty ponosi Sprzedający. Jeśli reklamacja nie zostanie uznana, wszelkie koszty ponosi Klient.  

 

 

 

Zwroty

Non Food

W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia masz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

Aby zwrócić towar, poinformuj nas o tym telefonicznie lub mailowo bądź przez dołączony formularz na stronie.

Pamiętaj, że towary, które chcesz zwrócić nie mogą nosić śladów użytkowania!

Jeśli odstąpisz od umowy, w ciągu maksymalnie 14 dni otrzymasz zwrot kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, jakiego użyłeś przy transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem towarów.  

Sposoby porozumiewania się z Klientami

  1. Sprzedający/Zarządca zastrzegają możliwości porozumiewania się z Klientami:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej;

   2. za pośrednictwem telefonu;

   3. lub w formie listownej, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej.

    

IX. Postanowienia końcowe.

1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2 Do umowy sprzedaży produktów w https://www.turmarket.com.pl/ stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4 Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Www..pl usług i towarów,
d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
5 Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
6 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, https://www.turmarket.com.pl/, poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.turmarket.com.pl/, owiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług https://www.turmarket.com.pl/
7 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej https://www.turmarket.com.pl/
8 W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego
9 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Przewiń do góry